Perspectief Waterwoonculturen | Een nieuwe vloot met drijvende woningen
  
 Perspectief Het levende dijklichaam | Het maritieme verdedigingswerk van Rotterdam
  
 Perspectief Het levende dijklichaam | Panoramisch wandelpad in het midden van de stad
  
 Perspectief Waternetwerk | De volledige openbaarvervoerkaart van Rotterdam (land en water)
  
 Perspectief Waternetwerk | Impressie openbaarvervoersknooppunt, verkoping land- en waternetwerken
  
 Perspectief Regen in de Stad | Rotterdam als verzameling retentiepleinen
  
 Perspectief Regen in de Stad | Staalkaart waterpleinen
  
 Perspectief Maasoevers | Nieuwe Maasoeverkaart Rotterdam Centrum
  
 Perspectief Maasoevers | Impressie van de Maashaven als ecologische stadssbiotoop
LOCATIE
Rotterdam
JAAR
2004
IN SAMENWERKING MET
-Scape, Urban Affairs
PROGRAMMA
Waterscenario's voor nieuwe openbare ruimte, woonmilieus en openbaarvervoer
OPPERVLAKTE
20644000 m2
OPDRACHTGEVER
Gemeente Rotterdam (Gemeentewerken, dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting, Ontwikkelingsbedrijf), Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard, Waterschappen Hollandse Delta

PUBLICATIES
ROTTERDAM WATERSTAD 2035
WATER CITY
EXPERIENCE & ENJOY

RECENSIES
IN NEDERLAND HOUDEN DE DIJKEN HET WEL

NIEUWS
SMV NEEMT DEEL AAN NAI/AA VISITING SCHOOL IN BRAZILIë
WATERPLEIN GEPRESENTEERD OP WERELDEXPO IN SHANGHAI
WATERPLEINEN IN BOSATLAS

ROTTERDAM WATERSTAD 2035

Water als belevenis in de stad

Rotterdam is een uitzonderlijke stad met haar lage ligging aan het einde van een rivier, in een delta, vlak aan zee. Deze aanwezigheid van het water is in grote delen van de stad echter nauwelijks voelbaar. Rotterdam is op dit moment geen waterstad, maar eerder een ongewone stad die zo gewoon mogelijk probeert te doen. De komende eeuw zal het water in toenemende mate een bedreiging zijn voor de stad, en wel vanuit vier richtingen: zee, rivier, hemel en grond. In deze ontwerpstudie wordt de waterdreiging aangegrepen om een aantal andere urgente thema's in de stad onder de loep te nemen. Middels vijf toekomstperspectieven worden niet alleen oplossingsrichtingen voor de waterproblematiek, maar tevens kansen voor een aantrekkelijkere stad geschetst.

In het eerste perspectief wordt de op hand zijnde zeespiegelstijging bestreden middels een nieuw maritiem verdedigingswerk dat veel meer dan nu een binnendijkse stad en een buitendijkse stad definieert. In het buitendijks gebied worden maatregelen genomen die een periodieke overstroming mogelijk maken. Het tweede perspectief benoemt de Maas als principale openbare ruimte waaraan, waarachter en waarop gewoond kan worden. De getijdenfluctuatie van de waterspiegel dient daarbij niet als probleem te worden opgevat, maar als een garantie voor een eigen stedenbouwkundig en architectonisch vocabulaire van waterwoningen. Het derde perspectief pleit niet alleen voor een uitgebreider openbaar vervoersysteem over water, maar tevens voor een betere verknoping van het waternetwerk en het landnetwerk waardoor er een compleet en aantrekkelijk ov-systeem ontstaat. In het vierde perspectief wordt voorgesteld om in Rotterdam op structurele wijze de hemelwaterafvoer los te koppelen van het riool. In plaats van verdere uitbreiding van de kostbare ondergrondse waterinfrastructuur vindt het vasthouden, bergen en afvoeren van regenwater voortaan zichtbaar en hoorbaar plaats in de openbare ruimte. In het laatste perspectief wordt de ecologische potentie van de Maasoevers voor het voetlicht gebracht.

Bookmark and Share
20_goldriver_thu2.jpg
maphousing_s_thu2.jpg
wonen_comp_03_S_thu2.jpg
MapeDijken_S_thu2.jpg
18_chinesemuur_thu2.jpg
MapVervoer_S1_thu2.jpg
41_cs_thu2.jpg
MapWaterpl_S1_thu2.jpg
8_pleinen_uitgelij_thu2.jpg
MapeWaterfr_S_thu2.jpg
maashaven_2_thu2.jpg