VIER EEUWEN MILITAIRE INUNDATIES
  
 Hardcopy exemplaren van het boek Vier Eeuwen Militaire Inundaties rondom 's-Hertogenbosch.
  
 Het boek is te bestellen bij de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch
  
 Inhoudsopgave
  
 Een preview van enkele bladzijden van het 300 bladzijden dik boekwerk.
  
 Een preview van enkele bladzijden van het 300 bladzijden dik boekwerk.
  
 Een preview van enkele bladzijden van het 300 bladzijden dik boekwerk.
  
 Een preview van enkele bladzijden van het 300 bladzijden dik boekwerk.
  
  
 Een preview van enkele bladzijden van het 300 bladzijden dik boekwerk.
LOCATIE
's-Hertogenbosch
JAAR
2018
IN SAMENWERKING MET
Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch:
Bas Bevaart
Charles Limonard
Jan van den Berg
Frans Wijtmans
Jos van Bruggen
TEAM
Marco Vermeulen
Bram Willemse
PROGRAMMA
Publicatie
STATUS
Gepubliceerd
OPDRACHTGEVER
Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch, gemeente 's-Hertogenbosch, Alliantie Zuiderwaterlinie, Stichting 's-Hertogenbosch Vestingwerken en Stichting Menno van Coehoorn.

VIER EEUWEN MILITAIRE INUNDATIES

Regio 's-Hertogenbosch

Is er een mooier voorbeeld denkbaar voor een haat-liefde verhouding dan die tussen Nederland en het water? Als geen ander land heeft Nederland zich ontworsteld aan de zee, hebben de inwoners geprofiteerd van de vruchtbaarheid en de transportmogelijkheden die water biedt en hebben zij water gevreesd. Talloze malen, en dat was de keerzijde, verslond het water Nederlandse grond en maakte het vele slachtoffers. Zelfs in tijden van vrede is de omgang met water een voortdurende strijd, laat staan hoe inventief en bereid te incasseren de Nederlander was, als water in oorlogstijd zijn bestaan bedreigde maar tezelfdertijd hem ook beschermde. In geen land ter wereld is die tweeslachtige en hechte relatie tussen strijd en water zo belangrijk en heeft deze eeuwenlang zo ingrijpend bijgedragen tot de vorming van het land en de mensen die er wonen.

‘s-Hertogenbosch en omgeving zijn door de eeuwen heen zeer frequent strijdtoneel geweest, en het water speelde daarin zonder uitzondering een grote rol, maar hoe zag die rol er precies uit? Dit boek, gebaseerd op jarenlang uitputtend archiefonderzoek, geeft ons voor het eerst goed inzicht in de gecompliceerde Bossche waterhuishouding in relatie tot de stadsverdediging en tot andere strijd in deze regio. En dat maar liefst over vier eeuwen. Het boek dat voor u ligt is zonder twijfel pionierswerk van groot belang en van hoge kwaliteit, dat nieuw licht werpt op de totstandkoming van het landschap rondom ’s-Hertogenbosch en de rol van vesting, rivieren en polders in de turbulente militaire geschiedenis van dit gebied. Het leert ons die geschiedenis beter begrijpen. Voor geen enkel gebied in Nederland bestaat dit onderwerp zo’n gedetailleerd beeld.

Studio Marco Vermeulen heeft dit onderzoek gesteund door letterlijk beeld bij het woord te voegen. Aan de hand van historische kaarten en het door de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch gedaan archiefonderzoek zijn wij in staat geweest om nauwkeurig op te tekenen hoe het inunderen van het omliggende gebied tot stand kwam, welke waterhuishoudkundige objecten hiervoor nodig waren en wat de omvang en het gevolg was van de daadwerkelijke inundatie. Door daarnaast het boek vorm te geven en te illustreren is dit historisch onderzoek samengekomen tot een waar publieksvriendelijke naslagwerk over de historie van ’s-Hertogenbosch en haar omgeving.

Het boek is te bestellen bij de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch.
Bookmark and Share
combo_thu2.jpg
two_books_thu2.jpg
e_thu2.jpg
f_thu2.jpg
g_thu2.jpg
c_thu2.jpg
h_thu2.jpg
b_thu2.jpg
a_thu2.jpg