LOCATIE
Bergen op Zoom
JAAR
2015
TEAM
Marco Vermeulen
Bram Willemse
PROGRAMMA
Recreatiewoningen
Fiets- wandelnetwerk

OPPERVLAKTE
10000 m2
STATUS
Visiedocument
OPDRACHTGEVER
Gemeente Bergen op Zoom

DE DASSENPLAS

Natuur(re)creatie in een natte natuurparel

West-Brabant was één van de eerste gebieden in Noordwest Europa waar tussen 1200 en 1850 bedrijfsmatig en op grote schaal turf werd gewonnen. Deze activiteit was op veel plekken bepalend voor het huidige landschapsbeeld, al vergt het enige kennis en verbeeldingskracht om de restanten te herkennen. Daarnaast is de West-Brabantse Waterlinie de oudste waterlinie van Nederland en vormt het de bakermat van de inundatietechniek. In de afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de reconstructie van de gebouwde delen van de waterlinie. In opdracht van Projectgroep De Linie heeft Studio Marco Vermeulen eind 2013/begin 2014 een visie ontwikkeld op de ruimtelijke potenties van de West-Brabantse Waterlinie als recreatielandschap dat zich uitstrekt van de Binnenschelde tot aan het Volkerak.

Een belangrijk onderdeel van deze visie betreft de vernatting en de recreatieve ontsluiting van het Halsters en Oudlands Laag (kortweg Het Laag). Het Laag vormt een belangrijk landschappelijk gebied waarin door middel van aquatische natuur (moeraslandschap) de historische betekenis van de West-Brabantse Waterlinie kan worden getoond. De wijze waarop dit gebeurd, is afhankelijk van de haalbaarheid van de economische motoren die worden genoemd in bovengenoemde visie.

Het doel is dat het project de Dassenplas en het Halsters Laag aanjagers worden om zowel de historische turfwinning als de militaire betekenis toeristisch en recreatief voor het voetlicht te brengen. Dit zal daarnaast leiden, zoals deze studie zal toelichten, tot de versterking van de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van het gebied.

Turfwinning biedt vele mogelijkheden voor toeristisch-recreatieve voorzieningen, routes en arrangementen. Belangrijk is dat de fysieke, landschappelijk en cultuur historische elementen van het thema goed tot hun recht komen. Het verhaal erachter moet op wervende, hedendaagse wijze worden gecommuniceerd. Door subtiele aanpassingen in het landschap, een goed doordachte routing, en verblijfsrecreatie gekoppeld aan de turfwinning in de natuur, kan dit historische landschap recreatief aantrekkelijk(er) worden.

Het voorliggend voorstel omvat 35 recreatiewoningen aangevuld met een informatie- en horecavoorziening. De plaggenhut, de kenmerkende woning van turfstekers, vormt de inspiratie en referentie voor zowel de woningen als de voorzieningen. Belangrijke eigenschap van de plaggenhut is de primaire vorm en het vegetatiedak. Door deze oervorm en het groene karakter sluiten ze goed aan bij het omringende landschap. De woningen worden ter plaatse van de Dassenplas gesitueerd in een historisch turflandschap met ‘turfputten’in blokverkaveling. De meeste woningen zijn gepositioneerd op het grensvlak van land en water (waarin ze ook mooi weerspiegelen) en hebben een terras waar een bootje aangemeerd kan worden. De woningen kunnen verschillend van formaat zijn, wat het landschappelijk karkater alleen maar ten goede komt. De voorgestelde woningen hebben allen een eenvoudig zadeldak dat met een gebiedseigen kruiden-grasdak is begroeid. De kopse kanten van de woningen zijn volledig van glas waardoor een mooi contrast met het aardse dak ontstaat. Het dak steekt aan de zonzijde uit en biedt beschutting tegen de zon. De tientallen woningen zullen samen een groen daklandschap vormen dat een (in tegenstelling tot veel recreatieparken en campings) juist ook een landschappelijke waarde aan de omgeving zal toevoegen.

Bookmark and Share
15_thu2.jpg
1_thu2.jpg
2_thu2.jpg
3_thu2.jpg
4_thu2.jpg
5_thu2.jpg
6_thu2.jpg
16_thu2.jpg
7_thu2.jpg
8_thu2.jpg
9_thu2.jpg
10_thu2.jpg
11_thu2.jpg
12_thu2.jpg
13_thu2.jpg
14_thu2.jpg