ENERGIE EN RUIMTE NOORD-HOLLAND NOORD
  
  
  
 Emissie broeikasgassen mondiaal.
  
 PERSPECTIEF 3: Landschappelijke inpassing energiesystemen.
  
 Tijdpad bij een maxiumum van 600 gigaton extra uitstoot CO2.
  
 Bouwjaar panden.
  
 Woningeigendom.
  
 Bestaande warmtenetten.
  
 Geothermiepotentie als duurzame warmtebron.
  
 Landschappelijke inpassing gerealiseerde + bestaande plannen (2017).
  
 3 perspectieven voor de ruimtelijke verkenning van de energietransitie in Noord-Holland Noord.
  
 PERSPECTIEF 1: Energiesysteem
  
 PERSPECTIEF 1: Overzichtskaart
  
 PERSPECTIEF 1: Landschappelijke inpassing energiesystemen.
  
 PERSPECTIEF 1: Ruimtelijke en maatschappelijke impact.
  
 PERSPECTIEF 2: Energiesysteem
  
 PERSPECTIEF 2: Ruimtelijke en maatschappelijke impact.
  
 PERSPECTIEF 2: Overzichtskaart
  
 PERSPECTIEF 2: Landschappelijke inpassing energiesystemen.
  
 PERSPECTIEF 3: Energiesysteem
  
 PERSPECTIEF 3: Ruimtelijke en maatschappelijke impact.
  
 PERSPECTIEF 3: Overzichtskaart
LOCATIE
Noord-Holland Noord
JAAR
2017
TEAM
Marco Vermeulen
Joost van der Waal
Chiel Lansink
PROGRAMMA
Duurzaam energiesystseem 2050
OPDRACHTGEVER
PARK
Provincie Noord-Holland

ENERGIE EN RUIMTE NOORD-HOLLAND NOORD

Verkenning van ruimtelijke perspectieven voor de energietransitie in Noord-Holland Noord

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds vaker duidelijk. Mede door de lange kustlijnen, krijgt Noord-Holland Noord onder andere te maken met zeespiegelstijging en extreem weer; maar heeft het door zijn ligging aan zee juist ook goede kaarten in handen in de energietransitie. De combinatie van beschikbare ruimte, de enorme windpotentie en de meeste zonuren van Nederland, zorgt er voor dat het Rijk ook naar Noord-Holland Noord kijkt als een regio waar veel elektriciteit opgewekt kan worden. Daarnaast heeft de regio nog een extra troef in handen door de onzichtbare maar enorme warmtepotentie in de ondergrond, in de vorm van geothermie. De mogelijkheid van eigen elektriciteits- en warmteproductie geeft de regio de kans om voorop te lopen in de energietransitie.

We zijn nog niet te laat om het tij te keren qua klimaatverandering. Althans dat hopen we. Berekeningen die ten grondslag liggen aan de mondiale klimaatstrategie sinds ‘Parijs’ laten zien dat – als we nu niet ingrijpen en de mondiaal toenemende CO2e-uitstoot verminderen – het ons steeds meer gaat kosten om in steeds minder tijd deze emissies tot een acceptabel niveau terug te brengen. Met andere woorden, we hebben steeds minder tijd om ervoor te zorgen dat de verwachte temperatuurstijging niet boven de 2 graden komt.
Emissies reduceren tot een acceptabel niveau is een monsteropgave. Immers, in alles wat wij gebruiken zit energieverbruik verscholen. In de kleren die we dragen, in ons eten, in de isolatiematerialen die we gebruiken, in ons vervoer en in onze verwarming. De onderliggende en meest fundamentele opgave voor de klimaattransitie is dan ook om te schakelen van een fossiel gebaseerde naar een biobased economie en het gebruik van hernieuwbare energie.

In deze studie concentreren we ons op het primaire energieverbruik in de regio en niet op de embodied energie die in onze hele leefomgeving en leefstijl zit. Waarbij de focus ligt op energieneutraliteit van de regio. En dan met name de focus op het gebruik van energie (met name warmte -de grootste energievraag van Noord-Holland Noord, en elektriciteit) verscholen in landbouw, diensten (en industrie), huishoudens en transport.

Deze studie is ingegeven vanuit de zoektocht naar de ruimtelijke consequenties van de energietransitie. We hebben in een drietal toekomstperspectieven de uithoeken van het speelveld opgezocht en geprobeerd daar ruimtelijke implicaties aan te verbinden. Het lijkt er op dat een optelsom van verschillende elementen uit de verschillende perspectieven op verschillende plekken de uiteindelijke fysieke transitie vorm gaat geven. In drie toekomstperspectieven voor 2050 worden mogelijke uitkomsten van een bepaalde denkrichting en consequenties voor Noord-Holland Noord en de subregio’s duidelijk. Bij het eerste perspectief ligt de nadruk op individuele maatregelen en gaan bewoners hun huis beter isoleren. Om volgens de ambitie -van het aardgas af- zal verregaande elektrificatie plaatsvinden. Er zal gestuurd worden op het balanceren van vraag en aanbod van elektriciteit om het elektriciteitsnet niet over te belasten. Bij het tweede perspectief gaan we er vanuit dat besloten wordt de enorme geothermiepotentie, in de ondergrond onder Noord-Holland Noord, intensief te ontginnen, om te gebruiken voor onder andere ruimteverwarming. En bij het derde perspectief zet de regio energie in om zich te profileren als nationale energieregio.


Bookmark and Share
perspectief2_thu2.jpg
1_nhn_vanuit_de_ru_thu2.jpg
2_co2_kringloop_mo_thu2.jpg
50_perspectief3_ru_thu2.jpg
3_temperatuurstijg_thu2.jpg
10_bouwjaar_panden_thu2.jpg
11_woningeigendom__thu2.jpg
20_bestaande_warmt_thu2.jpg
24_geothermiepoten_thu2.jpg
26_landschappelijk_thu2.jpg
28_3_perspectieven_thu2.jpg
29_perspectief1_is_thu2.jpg
33_perspectief1_la_thu2.jpg
34_perspectief1_ru_thu2.jpg
31_perspectief1_fo_thu2.jpg
37_perspectief2_is_thu2.jpg
39_perspectief2_fo_thu2.jpg
41_perspectief2_la_thu2.jpg
42_perspectief2_ru_thu2.jpg
45_perspectief3_is_thu2.jpg
47_perspectief3_fo_thu2.jpg
49_perspectief3_la_thu2.jpg