ENERGIETRANSITIE NOORDZEEKANAALGEBIED
  
 Huidige situatie
  
 CO2 als grondstof (niet onder de grond)
  
 NZKG als duurzame elektriciteitsleverancier voor de MRA
  
 NZKG biobased: grootschalige productie vloeibare brandstoffen
  
 NZKG biobased -geen grootschalige eigen productie in NZKG
  
 NZKG nationale / internatiole waterstofhub
  
 Synthese ontwikkelopties
  
  
 Systemische kaart van de energie en grondstofstromen in NZKG in 2018.
  
 Systemische kaart van de energie en grondstofstromen in NZKG in 2030.
  
 Systemische kaart van de energie en grondstofstromen in NZKG in 2050.
  
 Toekomstperspectief CO2-net 2050
  
 Toekomstperspectief hoogspanningsnet 2050
  
 Toekomstperspectief waterstofnet 2050
JAAR
2018
IN SAMENWERKING MET
CE Delft
TEAM
Joost van der Waal
STATUS
Ontwikkelstrategie -afgerond
OPDRACHTGEVER
Projectbureau Noordzeekanaalgebied


NIEUWS
RAPPORT ONTWIKKELSTRATEGIE ENERGIETRANSITIE NZKG GOEDGEKEURD

ENERGIETRANSITIE NOORDZEEKANAALGEBIED


De ambitie van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied (NZKG) is dat het NZKG vanuit de energietransitie en circulaire economie een zo groot mogelijke bijdrage levert aan de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit advies over een ontwikkelstrategie energietransitie voor het NZKG laat zien wat daarvoor de basisstappen voor de korte termijn, en de verdere belangrijke ontwikkelrichtingen zijn.

StudioMarcoVermeulen heeft in samenwerking met CE Delft in opdracht van het projectbureau Noordzeekanaalgebied een bijdrage geleverd aan de ontwikkelstrategie voor de energietransitie in het Noordzeekanaalgebied.

Het Noordzeekanaalgebied is als havengebied en industrieel cluster een belangrijke schakel binnen de BV Nederland. Grote stromen van (energie)grondstoffen komen over zee het gebied in en worden hier verwerkt, op- en overgeslagen en doorgevoerd. Hiermee vervult het Noordzeekanaalgebied een cruciale hub-functie van waaruit de rest van Nederland en Noordwest-Europa wordt bedient en voorzien in hun behoeften naar energie en grondstoffen. Daarnaast komen er vele energie-infrastructuren door het Noorzeekanaalgebied. Zo heeft het gebied een aantal belangrijk hoogspanningsnet knooppunten -HS-stations- voor de afvoer van de elektriciteitsproductie van de huidige centrales in het gebied en voor de aanvoer naar grote elektriciteitsgebruikers. Met de backbone van aardgas door het gebied, CO2-bronnen, en andere infrastructuren zoals (vaar)wegen en spoor, kan het Noordzeekanaalgebied een belangrijke rol gaan vervullen in de energietransitie van Nederland en daarmee ook naar een duurzame BV Nederland. Daarnaast wordt nadrukkelijk gekeken naar dit gebied voor aanlanding van de energie-infrastructuur afkomstig van windparken op zee.

Het Noordzeekanaalgebied als havengebied en industrieel cluster, zal richting 2050 moeten transformeren van een fossiele energiehub naar een meer ‘groene energiehub’ om grote CO2-reductie te kunnen bewerkstelligen maar ook zeker om de toekomstbestendigheid van het gebied te vergroten. Deze veerkracht is van essentieel belang om deze hub-functie te kunnen blijven vervullen in een veranderende wereld. Hiermee neemt het Noordzeekanaalgebied duidelijk positie in het Nederlandse energiesysteem.
Het toekomstbestendig en robuust maken van meerdere energie-infrastructuren waarbij ook uitwisseling plaats kan vinden tussen de verschillende infrastructuren lijkt hierbij de beste strategie zowel voor de korte als ook de lange termijn. Er zal daarnaast ook verkend moeten worden of er uitwisseling en synergie binnen (en tussen) andere clusters in Nederland mogelijk is, en welke soorten energie-infrastructuren hierbij passen.

Bookmark and Share
1_huidige_situatie_thu2.jpg
2_co2_als_grondsto_thu2.jpg
3_duurzame_elektri_thu2.jpg
4_vol_aan_biobased_thu2.jpg
5_geen_productie_b_thu2.jpg
6_waterstofhub_thu2.jpg
7_synthese_thu2.jpg
8_co2_uitstoot_thu2.jpg
9_2018_thu2.jpg
10_2030_thu2.jpg
11_2050_thu2.jpg
12_co2_net_thu2.jpg
13_hoogspanningsne_thu2.jpg
14_waterstofnet_thu2.jpg