LOGISTIEK PARK MOERDIJK
  
 Vogelvluchtperspectief
  
 Zicht vanaf A16
  
 Scheiden van vrachtverkeer en personenverkeer
  
 Zicht vanaf Lapdijk
  
 Vogelvluchtperspectief
  
 Zicht vanaf A17
  
 Plankaart
  
 Infrastructuur
  
 Visualisatie entreezone noord
  
 Tussen de landscrapers
  
 Visualisatie - Interne straat
  
 Zicht vanaf A16 's nachts
  
 Profiel A
  
 Profiel Lapdijk
  
 Schema bouwhoogte en beeldregie
  
 Varianten gevelband
  
 Variant uitwerking gevelband
  
 Dak principe
  
 Kansenkaart
  
 Locatie
  
 Watersysteem
  
 Watersysteem
  
 Multimodaal knooppunt
LOCATIE
Zevenbergen
JAAR
2012
IN SAMENWERKING MET
Grontmij
Witteveen+Bos
RBOI
TEAM
Marco Vermeulen
Joost van der Waal
Bram Willemse
Pavel Savine
PROGRAMMA
Logistiek bedrijventerrein + ondersteunende voorzieningen
OPPERVLAKTE
1886000 m2
STATUS
In ontwikkeling
OPDRACHTGEVER
Provincie Noord-Brabant
WEBSITE
www.brabant.nl


NIEUWS
SMV ONTWERPT LOGISTIEK PARK MOERDIJK
ONTWERP LOGISTIEK PARK MOERDIJK VASTGESTELD DOOR GS
SIZE MATTERS
ARCHITECTS TALK NAI
LPM IN JAARBOEK L&S

LOGISTIEK PARK MOERDIJK

Stedenbouwkundig ontwerp

Logistiek Park Moerdijk (LPM) is voorzien op, wat bereikbaarheid betreft, unieke plek: gelegen in de oksel van de A16 en A17, op de centrale as Rotterdam-Antwerpen met goede verbindingen naar het achterland, in de directe nabijheid van diep vaarwater, (de haven van het industriegebied Moerdijk) en ontsluiting via spoor. Dit levert veel synergie- en milieuvoordelen op. Zo kunnen bedrijven op beide terreinen de haven gebruiken voor opslag, overslag en value-added logistics. Industriële restwarmte kan mogelijk worden ingezet als energiebron voor andere bedrijven. Tussen beide terreinen wordt een interne baan aangelegd, afgescheiden van het openbare wegennet. Tevens komt er een railservicecentrum op het bestaande industrieterrein voor de overslag van goederen. Ook op het gebied van parkmanagement kunnen voordelen worden behaald.

Het LPM moet een hoogwaardig, vernieuwend duurzaam en innovatief karakter krijgen met een voorbeeldfunctie voor andere bedrijventerreinen in Nederland. Het LPM wordt niet (alleen) landschappelijk ingepast, maar zal nadrukkelijk ook landschappelijke waarden toevoegen op het terrein zelf. Het LPM gaat maximaal zorgvuldig om met de schaarse ruimte en biedt ruimte aan innovatieve concepten die hiertoe bijdragen. Het LPM is tevens maximaal zelfvoorzienend ten aanzien van water: afvalwater wordt gezuiverd binnen de grenzen van het terrein. Het LPM is ook maximaal zelfvoorzienend ten aanzien van energie en maakt geen gebruik van fossiele brandstoffen. Integendeel: zij levert elektriciteit aan het net.

Belangrijke uitgangspunten van het ruimtelijk ontwerp zijn dat er in iedere ontwikkeleenheid zo compact mogelijk wordt gebouwd en dat de bedrijven zich oriënteren op de randen van de ontwikkeleenheid en daarmee op de openbare ruimte. Alle laad- en losruimten, evenals kantoorfuncties, bevinden zich aan de randen van de ontwikkeleenheid, terwijl de bebouwing zoveel mogelijk aaneengesloten (rug-aan-rug, zij-aan-zij) gerealiseerd, danwel ervaren wordt als één bouwvolume.
Het doel van dit ruimtelijk concept is meerledig. Enerzijds worden de stedenbouwkundig geoptimaliseerde kavels ook daadwerkelijk maximaal gebruikt. Dit past goed bij de gedachte dat er anno 2011 geen nieuwe bedrijventerreinen gerealiseerd kunnen worden zonder daarbij uiterst zorgvuldig met de ruimte om te gaan. Het ruimtelijk concept breekt daarnaast ook heel bewust met het beeld van een bedrijventerrein als optelsom van losse gebouwen zonder samenhang, iets wat vaak onderwerp is van een maatschappelijk ongenoegen over de verrommeling van het landschap. Het ruimtelijk beeld voor het LPM is dat bedrijfsgebouwen worden samengevoegd tot een beperkt aantal grote en lange gebouwen.
Doordat de bebouwing is geclusterd en de voorterreinen grenzen aan de openbare ruimte, zal het LPM ondanks de hoge bebouwingsdichtheid, ruim van opzet ogen.
Door tegelijkertijd te sturen op een eenduidige en kwalitatieve vormgeving (materiaal, kleur en compositie) van de voorgevel, ontstaat een rustig en gestileerd beeld en zal het horizontale karakter van het bouwvolume als geheel worden benadrukt. Dit sluit goed aan bij de schaal en het karakter van het omliggende landschap en op deze wijze kan ook de bebouwing een bijdrage leveren aan de landschappelijke inpassing van het LPM. Ook vanuit de passerende automobilist bezien zal het LPM een unieke ervaring zijn. In plaats van een reeks verschillende gebouwen aan de snelweg te presenteren, zal de bebouwing van het LPM de snelweg op imposante wijze begeleiden. Met het LPM is een nieuwe typologie geboren, de ‘landscraper’, een gebouw dat zich door de schaal en vormgeving voegt in de horizontale lijnen van de omgeving en uitblinkt door een combinatie van ruimtelijke efficiëntie en hoogwaardige architectuur.

Bookmark and Share
areal_2013_smv_091_thu2.jpg
a16dag_20130325_sm_thu2.jpg
insidelanes_2013_s_thu2.jpg
lapdijk_2013_smv_0_thu2.jpg
balloonview_2013_s_thu2.jpg
a17_2013_smv_0910_thu2.jpg
plankaart_20130312_thu2.jpg
verkeerssysteem_20_thu2.jpg
entrance_2013_smv__thu2.jpg
inside_2013_smv_09_thu2.jpg
inlandscraper_2013_thu2.jpg
a16nacht_20130409__thu2.jpg
principe_profiel_2_thu2.jpg
profiel_lapdijk_20_thu2.jpg
maten_20130311_smv_thu2.jpg
20120417_gevelsche_thu2.jpg
20111005_smv_0910__thu2.jpg
doorsnede_principe_thu2.jpg
20111013_smv_situa.png
SMV_0910_RO_7feb2011_def_004_thu2.jpg
SMV_0910_waterdoorsnede_thu2.jpg
SMV_0910_exemplarische-cel_05-01_thu2.jpg
sectionandmoltimodal-02_thu2.jpg