KLAVERTJE 4 GREENPORT VENLO
  
 Luchtfoto realisatie eerste fase
  
 Greenportlane open
  
 Aanleg zuidoostelijk klavertje
  
 Realisatie Greenportlane en ecoduct
  
 Exemplarisch klavertje
  
 Kringlopen van een klaver
  
 Impressie Trade Port Noord
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Functioneel energiesysteem | 1. biovergasser | 2. windmolen | 3. warmtekrachtkoppeling (wkk) | 4. biogas | 5 groen stroom | 6. afvalophaaldienst
  
 Functioneel watersysteem | 1. centrale zuiveringsvijver | 2. infiltratieruimte | 3. irrigatiewater voor kassen | 4. grondpassage
  
  
  
 Impressie Calofornie
  
  
  
  
 Het klavertje introduceert een nieuw gebiedseigen typologie
  
 Infrastructuur en natuur grijpen in elkaar
  
 Identiteit en openbaarvervoer
  
 Impressie werkcluster en recreatief landschap
  
 Het energiesysteem van het klavertje
  
 Ieder werkcluster is maximaal zelfvoorzienend in energie en water
  
 Strategische ligging klavertje 4
LOCATIE
Venlo, Horst, Sevenum, Maasbree
JAAR
2009
IN SAMENWERKING MET
Urban Affairs, De Urbanisten, VHP, A2studio (visualisatie)
PROGRAMMA
Logistiek bedrijventerrein (500 ha), glastuinbouw (250 ha), landschapsontwikkeling (1000 ha), recreatievoorzieningen, infrastructuur
OPPERVLAKTE
50000000 m2
STATUS
realisatie vanaf 2010
OPDRACHTGEVER
NV Klavertje 4, Provincie Limburg, GOB, Gemeenten Venlo, Horst aan de Maas, Sevenum en Maasbree
WEBSITE
dcgv.nl

PUBLICATIES
ARTIKEL DUURZAAM BOUWEN
MASTERPLAN GREENPORT VENLO
KLAVERTJE 4 RUIMTELIJK ONTWERP
GENEALOGIE VAN HET KLAVERTJE

VIDEO
KLAVERTJE 4

RECENSIES
SAMENSMELTING VAN ECOLOGIE EN ECONOMIE

NIEUWS
SMV ONTWERPT HOUTEN ECODUCT
POCKETPARK VOOR DE FLORIADE
BOEKLAUNCH ARCHITECTUUR ALS NOODZAAK
MASTERPLAN KLAVERTJE 4 GOEDGEKEURD
TENTOONSTELLING ARCHITECTUURCENTRUM NIJMEGEN
2X IN JAARBOEK LANDSCHAP EN STEDENBOUW
AANLEG GREENPORTLANE VAN START
EERSTE CONTOUREN KLAVERTJE 4 WORDEN ZICHTBAAR
LEZING STOFWISSELING
STAD VAN NEDERLAND
SIZE MATTERS
ARCHITECTS TALK NAI
GREENPORTLANE OPEN
MANSHOLT, LANDSCHAP IN PERSPECTIEF

KLAVERTJE 4 GREENPORT VENLO

C2C werklandschap Greenport

Venlo en omgeving willen als eerste regio ter wereld de principes van Cradle to Cradle (C2C) gaan toepassen. De aanstaande wereldtuinbouwtentoonstelling, Floriade 2012 dient als precedent, maar de aanwezige (maak)industrie, logistiek en agribusiness leent zich bij uitstek voor een succesvolle toepassing van de principes van C2C. Klavertje 4 (K4) is een gebied ter grootte van ongeveer 5.000 hectare ten noordwesten van Venlo, gelegen tussen de snelwegen A73 en A67. In dit uitgestrekte gebied moet een dynamische zone van logistiek en agrarische bedrijvigheid worden ontplooid zonder dat dit leidt tot een onomkeerbare aantasting van de natuur waarin deze activiteiten zijn ingebed. De nieuwe bebouwing moet opgaan in het landschap waarbij een harmonisch en duurzaam evenwicht moet ontstaan in de samensmelting tussen economie en ecologie. In het masterplan zijn de verschillende functies zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, zodat er een meerwaarde kan ontstaan: het Agro Business Park. Hierin worden een groot aantal logistieke functies (distributie, handel, opslag) gecombineerd met faciliteiten voor productie en verwerking. Het doel is om niet alleen spullen te verplaatsen maar ook om waarde toe te voegen, deze direct te verhandelen en kennis hieromtrent te ontwikkelen. Dit betekent dat er combinaties worden gemaakt met de veiling en met kennisintensieve bedrijven die voorzien zijn op het terrein van de Floriade. Behalve deze programmatische combinatie ligt het voor de hand ook naar combinaties te zoeken in waterhuishouding, energiesystemen en infrastructuur

De kleinste bouwsteen van het masterplan is het klavertje. Dat lijkt zuiver metaforisch, maar dat is het niet. Na een uitgebreide studie naar mogelijke configuraties voor de extreem grote eenheden die de logistieke sector met zich meebrengt blijkt de configuratie van een klaver een goede basis te vormen waarin C2C doelstellingen eenvoudig kunnen worden toegepast. De klaverconfiguratie maakt het mogelijk om middels een eenrichtingssysteem de doorstroming van het verkeer te optimaliseren. Het klavertje heeft 70% uitgeefbaar terrein en 30% collectief gebied. Dit groen maken we functioneel voor de infiltratie van hemelwater vanaf de grote dakvlakken van de loodsen en vanaf de infrastructuur. Omdat de bebouwde bladen van het klavertje uiteengelegd worden, kan het groengebied tot diep in het werkgebied doordringen, tot nut en genoegen van werknemers, maar ook voor de aanleg van een langzaamverkeersnetwerk. In de stam van het klavertje bevindt zich een brede groenzone die wordt ingezet ter zuivering van het vervuilde water uit de omliggende gebouwen. Schoon water dat infiltreert in de bodem kan via bodempassages dienen als gietwater voor de kassen. Hiermee wordt de natuurlijke balans in het gebied gehandhaafd. Een centrale biovergasser in het plangebied zet snijafval uit de kassen en verwerkingsindustrie, varkensmest en groenafval uit het landschap en omliggende dorpen om in biogas. Het biogas wordt geleid naar warmtekrachtcentrales die elektriciteit en warmte leveren aan de werkclusters via het lauwwatersysteem.


Bookmark and Share
tpn_luchtfoto_web_thu2.jpg
greenportlane_open_thu2.jpg
klavertje_in_aanbo_thu2.jpg
rondweg_in_aanbouw_thu2.jpg
smv_exemplarisch_k_thu2.jpg
smv_cyclus_klavert_thu2.jpg
v_01_01_copy_1_thu2.jpg
plankaart-2040-18mei2009_legenda_thu2.jpg
300-090112-c09-01_thu2.jpg
300-090112-c01-01_thu2.jpg
300-090112-c05-01_thu2.jpg
300-090112-c03-01_thu2.jpg
300-090112-c02-01_thu2.jpg
300-090112-c04-01_thu2.jpg
300-090112-c08-01_thu2.jpg
scheme_energy_01_thu2.jpg
scheme_water_03_thu2.jpg
invull_anders_thu2.jpg
voorz_thu2.jpg
v_05_thu2.jpg
gPL_04_thu2.jpg
inner_B_thu2.jpg
tussen_01_thu2.jpg
20080421_klavertje_thu2.jpg
infra_en_groen_thu2.jpg
Metrokaart_K4_1_thu2.jpg
beeld_drsn_thu2.jpg
20080421_klaver_en_thu2.jpg
zelfvoorz_thu2.jpg
KaartNed_thu2.jpg