1. Het waterplein als centrale ruimte in een eenheid | 2. Rotterdam als een verzameling van wateropvangeenheden
  
 De gangbare instrumentarium voor het omvangrijke ondergrondse netwerk van buizen en pijpen kan een hevige regenbui niet meer aan
  
 1. Schematische werking rioolstelsel | Bij aanhoudende regenbui: 2. Bufferen in het systeem | 3. overstort - peilfluctuatie singel | 4. Overloop uit de kolken - overlopen singel
  
 1. Ontkoppelen van hemelwateropvang: van conventioneel gemengd systeem via een verbeterd gescheiden systeem naar ontkoppeling en gebiedsgebonden opvang van schoon water | 2. Voorstel voor anders investeren
  
 Staalkaart waterpleinen: 1. Drijvend plein | 2. Speelplaats | 3. waterzuiverend plein | 4. Singel | 5. Canyon | 6. Kurkmat | 7. Sponsplein | 8. Waterzuiverend grind
  
 Referentiekosten per kuub water berging: 1. Vijvergraven (350 euro/m3) | 2. Singel graven (500 euro/m3) | 3. Ondergrondse bak (1000 euro/m3) | 4. Herstructureren met water (1000 euro/m3) | 5. Waterplein
  
 Drie basisprincipes: 1. Bufferen los van het systeem met een permeabel bassin | 2. Bufferen voor het systeem met een open bassin | 3. Extra buffer in het rioolsysteem doormiddel van een gesloten bassin
  
 Voorbeeld open basin | 1. Verschillende sportfaciliteiten met het waterbergend vermogen | 2. Het open bassin als sportlandschap met een waterbergend vermogen van 5.000m3
  
 Belangrijke factoren voor hemelwateropvang
  
  
 De positionering van de zes voorbeeldtypen waterpleinen in vier wijken van de stad
  
 Centrum (wijk Cool): een ondiep plein op Het Landje
  
 Wijk het Oude Noorden: een stelsel van dammen
  
 Centrum (wijk Oude Westen): een reeks van verzonken pleinen
  
 Crooswijk: waterballon op de Mariniersweg
  
LOCATIE
Rotterdam
JAAR
2006
IN SAMENWERKING MET
VHP, Gemeente Rotterdam (Gemeentewerken, dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting, Ontwikkelingsbedrijf), Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard, Urban Affairs
PROGRAMMA
Hemelwaterberging

OPPERVLAKTE
411000 m2
OPDRACHTGEVER
Initiatief Urban Affairs en -Scape, gefinancierd door het Stimuleringsfonds voor de Architectuur

PUBLICATIES
WATERPLAN 2 ROTTERDAM
LAY-OUT 02
ROTTERDAM WATERSTAD 2035

RECENSIES
WONDERBAAR-LIJKE WATER-WERELD OP KOMST

NIEUWS
MAAK ONS LAND: WATER
SMV NEEMT DEEL AAN NAI/AA VISITING SCHOOL IN BRAZILIë
WATERPLEIN GEPRESENTEERD OP WERELDEXPO IN SHANGHAI
WATERPLEINEN IN BOSATLAS
EERSTE WATERPLEIN VAN ROTTERDAM GEOPEND

WATERPLEINEN

Introductie van een type

Nederland heeft een traditie in het ondergronds afvoeren van hemelwater via een uitgebreid rioolstelsel. Nederlandse steden hebben ondanks een aantal beeldbepalende singels, relatief weinig oppervlaktewater waar de regen kan worden vastgehouden. En het rioolstelsel kan het hemelwater nu al met moeite verwerken als het hard regent. De komende decennia zal het niet alleen vaker regenen, de buien zelf zijn ook heviger. Deze hevige piekbuien leveren in het dichtbevolkte stedelijk gebied een probleem op: het regenwater kan niet weg door te veel verharde ruimte. Als het rioleringssysteem dan overbelast raakt stromen de straten over. Deze overlast leidt tot hinder en schade. Hinderlijk zijn grote plassen op straat, waardoor voetgangers hun voeten niet droog houden als ze door de stad willen gaan. Schade zijn de ondergelopen kelders en souterrains van woningen, winkels en horeca. Daarvoor introduceren we een nieuw type hemelwaterberging: het waterplein.

Om piekbuien (tijdelijk) op te kunnen vangen worden plaatsen in de openbare ruimte zo ingericht, dat zij gecontroleerd kunnen overstromen. Deze plaatsen noemen we waterpleinen. Geen plein in de klassieke betekenis van het woord, maar een plein als een centrale ruimte in een waterhuishoudkundige opvangeenheid, een verzamelbassin. In dit bassin wordt regenwater verzameld en vastgehouden. Vanuit dit bassin kan het of langzaam worden afgegeven aan het grondwater (infiltratie) of alsnog op een later tijdstip worden afgevoerd via de bestaande riolering. Het waterplein staat het overgrote deel van de tijd droog en is dan in gebruik als iedere andere openbare ruimte in de stad. Na een hevige regenbui wisselt het waterplein van gedaante en gebruik. Dit betekent dat er bij het ontwerp van een waterplein veel aandacht is voor het gebruik en de verblijfswaarde in droge toestand. De elementen die noodzakelijk zijn voor de waterberging worden zo veel mogelijk ingezet om een aantrekkelijke verblijfsplek te maken.
Bookmark and Share
06_regenwaterkaart_thu2.jpg
02_huidigsysteem_thu2.jpg
01_overlastinstapp_thu2.jpg
41_schemas_thu2.jpg
8_pleinen_uitgelij_thu2.jpg
12_referentiereeks_thu2.jpg
02_basisprincipes_thu2.jpg
PGorund_dimensions_thu2.jpg
03_parameters_thu2.jpg
13_overzicht_thu2.jpg
1_index_waterplein_thu2.jpg
03_LANDJE_thu2.jpg
03_nord_thu2.jpg
03_oudewesten_thu2.jpg
mariniesweg_thu2.jpg
reserve_1_thu2.jpg