Het onderliggend concept in het werk van Studio Marco Vermeulen is de wederkerigheid tussen programma, locatie en grondstoffen. Door deze op slimme wijze te koppelen ontstaan nieuwe programmatische allianties en typologieën. Een noodzakelijke verbreding van het architectuurvak.

De wereldwijd alsmaar groeiende vraag naar energie, voedsel en grondstoffen dwingt tot fundamenteel nieuwe oplossingsrichtingen en strategieën. Tegelijkertijd is er een groeiend besef dat het behoud en herstel, maar ook de inzet van aardse ecosytemen daarbij cruciaal is. Veel hedendaagse vraagstukken zullen, op verschillende schaalniveaus, samenkomen in het ruimtelijk ontwerp dat steeds vaker een verkennende, inspirerende en sturende rol zal spelen vooraan in het proces, daar waar de opgave zelf onderwerp van ontwerp is. Integratie met andere kennisvelden is daarbij essentieel en architectuur zal zich moeten verbreden van culturele betekenisdrager tot katalysator van maatschappelijke vernieuwing en aanjager van technologische innovatie. Deze uitdaging gaat verder dan het toevoegen van nieuwe technologieën aan bestaande ruimtelijke typologieën. Veel van de nieuwe opgaven vereisen typologische innovatie: een fundamentele heroriëntatie op bestaande ruimtelijke modellen en verbanden.

Een gezonde dosis positivisme en oorspronkelijkheid is daarbij noodzakelijk. Een goed ontwerp adresseert meerdere opgaven tegelijkertijd en zorgt voor waardecreatie op zoveel mogelijk aspecten. In het opheffen van schijnbare tegenstellingen in de opgave en in het maximaal combineren van functionaliteiten vindt Studio Marco Vermeulen de sleutel tot economische, ecologische en maatschappelijke rendabiliteit. De verharde openbare ruimte in de stad kan bijvoorbeeld zo worden vormgegeven dat deze bij hevige regenbuien tevens fungeert als bufferruimte voor hemelwater. Daarmee is een nieuwe typologie geboren, het waterretentieplein, een aantrekkelijke verblijfsruimte die ontmoeting en uitwisseling stimuleert en tegelijkertijd bijdraagt aan een duurzame stedelijke waterhuishouding. Het ruimtelijk ontwerp voor Klavertje 4 in Greenport Venlo toont een originele ontwerpbenadering voor bedrijventerreinen, die vaak gezien worden als aanslag op het landschap en onze leefomgeving terwijl velen hier een groot deel van hun leven doorbrengen. Door het strategisch positioneren en doelbewust vormgeven van een aantal waterhuishoudkundige voorzieningen ontstaat er een aantrekkelijke werkomgeving in een functioneel landschap. Ook wordt er veel ecologisch en economisch voordeel behaald door het ruimtelijk samenbrengen van functies met een grote behoefte aan energie, water en grondstoffen. Het clusteren en waar mogelijk stapelen van deze functies maakt onderlinge uitwisseling van overschotten en restproducten mogelijk, waardoor een groot aantal kringlopen al op locatie kan worden gesloten.

Daar waar veel technologische ontwikkelingen voor verwijdering hebben gezorgd, is architectuur in staat om vorm te geven aan de vernieuwde alliantie met de elementen en aardse ecosystemen. Deze architectuur accommodeert niet alleen deze alliantie, maar maakt deze ook zichtbaar en leesbaar en draagt bij aan een bewustzijn van interdependentie. Het vormt een grote uitdaging om met behulp van technologische verworvenheden en wetenschappelijke inzichten te werken aan nieuwe ruimtelijke oplossingen en typologieën die een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving faciliteren: een sprankelende architectuur die op vanzelfsprekende en oorspronkelijke wijze de synthese vormt tussen bebouwing en landschap en uitdrukking geeft aan de wisselwerking met de omgeving en de elementen.