Trade Port Noord

Stedenbouwkundig ontwerp

Het stedenbouwkundig ontwerp voor Trade Port Noord toont circa 228 hectare (uitgeefbaar) bedrijventerrein verdeeld over vier ruimtelijke clusters in klaverconfiguratie. Deze ‘klavertjes’ zijn met de Greenportlane verbonden door middel van voorrangspleinen. In de stam van de klavertjes zijn zuiveringsvijvers gelegen, alsmede een locatie voor bijzondere voorzieningen. De klavertjes zijn omzoomd met grondlichamen. De reeds in aanbouw zijnde bebouwing van de firma Goodman is opgenomen in het klavertje zuidoost.

In het masterplan voor Klavertje 4 wordt het klavertje als bouwsteen aangereikt. Hiermee kan er op een concreet schaalniveau worden gewerkt aan C2C doelstellingen voor het gebied als geheel en voor Trade Port Noord in het bijzonder. De klavervorm als ruimtelijk principe vormt een sterk beeldmerk (imago) waarmee bedrijven zich mee kunnen identificeren en afficheren. Toch is de keuze voor de herkenbare klavervorm vooral bepaald door de ruimtelijke eigenschappen. Een uitgebreide studie naar mogelijke configuraties voor de extreem grote eenheden die de logistieke sector met zich mee¬brengt (hallen ter grootte van tienduizenden vierkante meters), wijst uit dat de configuratie van een klavertje een goede basis vormt voor ruimtelijke kwaliteit en voor de toepassing van C2C principes. Deze C2C principes zijn onder andere: het maximaal zelfvoorzienend maken van het werklandschap wat betreft energie en water, het efficiënt afwikkelen van verkeer en het creëren van een aantrekkelijke werkomgeving. Het klavertje biedt een perspectief voor al deze aspecten in een integraal ontwerp waarbij de deeloplossingen voor water, energie en verkeer elkaar versterken. Het klavertje vormt in feite het C2C-casco op de stedenbouwkundige microschaal en biedt de voorzieningen die het mogelijk maken om bedrijven die zich hierin willen vestigen ‘C2C-proof’ te maken.

In het ruimtelijk ontwerp voor Klavertje 4 komen de kenmerken van het klavercluster aan de orde middels een ‘ideaalklavertje’ waarin op een eenduidige manier oplossingen ten behoeve van water, energie, afval en infrastructuur worden aangedragen. In werkelijkheid zullen niet alle klavertjes er hetzelfde uit komen te zien. Mede ingege¬ven door de diversiteit in programmatische invulling en door de stedenbouwkundige randvoorwaarden per locatie, zullen er verschillen ontstaan. Er zullen ook variaties ontstaan in de oplossingen die bijdragen aan de C2C doelstellingen. Dit is vooral op gebied van energie aan de orde, omdat de techniek nog in volle ontwik¬keling is en de klavertjes gefaseerd zullen worden uitgevoerd.

jaar
2009

team
ir. Marco Vermeulen, Thijs van Spaandonk

in samenwerking met
Urban Affairs, De Urbanisten, VHP

programma
Logistiek, voorzieningen, infrastructuur, railterminal, landschap

status
realisatie vanaf 2010

opdrachtgever
NV Werklandschap Klavertje 4, Gemeente Venlo

website
www.tradeportnoord.nl

more...
gerelateerde nieuws
gerelateerde media
gerelateerde projecten