Rotterdam Waterstad 2035

Rotterdam

Water als belevenis in de stad

Rotterdam is een uitzonderlijke stad met haar lage ligging aan het einde van een rivier, in een delta, vlak aan zee. Deze aanwezigheid van het water is in grote delen van de stad echter nauwelijks voelbaar. Rotterdam is op dit moment geen waterstad, maar eerder een ongewone stad die zo gewoon mogelijk probeert te doen. De komende eeuw zal het water in toenemende mate een bedreiging zijn voor de stad, en wel vanuit vier richtingen: zee, rivier, hemel en grond. In deze ontwerpstudie wordt de waterdreiging aangegrepen om een aantal andere urgente thema's in de stad onder de loep te nemen. Middels vijf toekomstperspectieven worden niet alleen oplossingsrichtingen voor de waterproblematiek, maar tevens kansen voor een aantrekkelijkere stad geschetst.

In het eerste perspectief: Waterwoonculturen; wordt de op hand zijnde zeespiegelstijging bestreden middels een nieuw maritiem verdedigingswerk dat veel meer dan nu een binnendijkse stad en een buitendijkse stad definieert. In het buitendijks gebied worden maatregelen genomen die een periodieke overstroming mogelijk maken.
Perspectief Waterwoonculturen | Een nieuwe vloot met drijvende woningen
Perspectief Waterwoonculturen | Een nieuwe vloot met drijvende woningen
Het tweede perspectief: Het levende dijklichaam; benoemt de Maas als principale openbare ruimte waaraan, waarachter en waarop gewoond kan worden. De getijdenfluctuatie van de waterspiegel dient daarbij niet als probleem te worden opgevat, maar als een garantie voor een eigen stedenbouwkundig en architectonisch vocabulaire van waterwoningen.
Perspectief Het levende dijklichaam | Het maritieme verdedigingswerk van Rotterdam
Perspectief Het levende dijklichaam | Het maritieme verdedigingswerk van Rotterdam
Perspectief Het levende dijklichaam | Panoramisch wandelpad in het midden van de stad
Perspectief Het levende dijklichaam | Panoramisch wandelpad in het midden van de stad
Het derde perspectief: Waternetwerk; pleit niet alleen voor een uitgebreider openbaar vervoersysteem over water, maar tevens voor een betere verknoping van het waternetwerk en het landnetwerk waardoor er een compleet en aantrekkelijk ov-systeem ontstaat.
Perspectief Waternetwerk | De volledige openbaarvervoerkaart van Rotterdam (land en water)
Perspectief Waternetwerk | De volledige openbaarvervoerkaart van Rotterdam (land en water)
Perspectief Waternetwerk | Impressie openbaarvervoersknooppunt, verkoping land- en waternetwerken
Perspectief Waternetwerk | Impressie openbaarvervoersknooppunt, verkoping land- en waternetwerken
In het vierde perspectief: Regen in de Stad; wordt voorgesteld om in Rotterdam op structurele wijze de hemelwaterafvoer los te koppelen van het riool. In plaats van verdere uitbreiding van de kostbare ondergrondse waterinfrastructuur vindt het vasthouden, bergen en afvoeren van regenwater voortaan zichtbaar en hoorbaar plaats in de openbare ruimte.
Perspectief Regen in de Stad | Rotterdam als verzameling retentiepleinen
Perspectief Regen in de Stad | Rotterdam als verzameling retentiepleinen
Perspectief Regen in de Stad | Staalkaart waterpleinen
Perspectief Regen in de Stad | Staalkaart waterpleinen
In het laatste perspectief: Maasoevers; wordt de ecologische potentie van de Maasoevers voor het voetlicht gebracht.
Perspectief Maasoevers | Nieuwe Maasoeverkaart Rotterdam Centrum
Perspectief Maasoevers | Nieuwe Maasoeverkaart Rotterdam Centrum
Perspectief Maasoevers | Impressie van de Maashaven als ecologische stadssbiotoop
Perspectief Maasoevers | Impressie van de Maashaven als ecologische stadssbiotoop
jaar
2004

in samenwerking met
-Scape, Urban Affairs

programma
Waterscenario's voor nieuwe openbare ruimte, woonmilieus en openbaarvervoer

opdrachtgever
Gemeente Rotterdam, Gemeente Rotterdam (Gemeentewerken, dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting, Ontwikkelingsbedrijf), Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard, Waterschappen Hollandse Delta

website
www.waterplan.rotterdam.nl


volgend project:
Rosemondtstraat
gerelateerde projecten