Midden-Holland

Ruimtelijke Agenda

Het Intergemeentelijk Samenwerkingorgaan Midden-Holland is een samenwerkingsverband van 11 Zuid-Hollandse gemeenten: Bergambacht, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Nederlek, Ouderkerk, Reeuwijk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen en Zuidpla. Deze gemeenten hebben in 2009 gezamenlijk de handschoen opgepakt om het bestaande sectorale ruimtelijke beleid door te ontwikkelen tot een uitvoeringsgerichte ruimtelijke agenda; de Ruimtelijke Agenda Midden-Holland
De ruimtelijke agenda moet de regio en de gemeenten op meerdere wijze ‘bedienen’. De agenda moet de onderscheidende kwaliteiten en samenbindende identiteit van het gebied formuleren en leiden tot meer regie op de ruimtelijke ontwikkelingen in de regio in relatie tot provinciale, landelijke en andere bovenregionale ontwikkelingen. Daarnaast moet het de regio een duidelijk eigen ‘gezicht’ geven in het geheel van de Randstad en bijdragen aan een heldere presentatie en belangenbehartiging in bovenregionale gremia zoals Groene Hart en Zuidvleugel. Daarnaast moet de agenda de regionale inbreng formuleren voor processen als de provinciale structuurvisie, Randstad 2040 en MIRT.

Vanuit de visie op Midden-Holland in 2040, maar ook vanuit de belangrijkste opgaven in het gebied en vanuit de bestaande gebiedskarakteristieken, zijn de leidende thema’s voor de ruimtelijke agenda afgeleid: het nadenken over verstedelijking op basis van de verbeterde bereikbaarheid en het waarborgen en versterken van de kenmerkende ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Deze thema’s zijn vertaald in een aantal concretere projecten.

Gouweknoop
De Gouweknoop past zeer goed binnen het Randstedelijk netwerk en is een zeer strategische locatie voor de regio Midden-Holland. Verschillende modaliteiten, zoals de auto, de intercity, Stedenbaan en RijnGouweLijn komen hier samen. Hiermee wordt de Gouweknoop een optimale plek om in deze regio te verdichten. Deze verdichting vindt plaats op basis van het bereikbaarheidsprofiel van het station Gouweknoop en de omliggende routes. Rond het station Gouweknoop is ruimte voor verstedelijking op basis van het bereikbaarheidsprofiel van het de knoop: wonen en werken met grootschalige functies en voorzieningen. Deze intensieve opgave kan binnen de bestaande groenstructuren worden ingepast. Ook de bestaande en te ontwikkelen recreatieve routes zijn direct van af de Gouweknoop bereikbaar.

Landschappelijk bouwwerk
In de architectuur ontstaat ruimtelijke kwaliteit pas bij de gratie van het op een juiste wijze kaderen hiervan. Ruimte wordt bij een bouwwerk gestructureerd en gearticuleerd door middel van begrenzingen: de muren en wanden. Hierdoor ontstaan kamers voor verblijf en gangen voor transitie tussen de kamers. Kamers hebben ook meestal een specifieke bestemming en ‘rommel’ wordt opgeborgen in schuren en bergkasten. Ook in het landschap van Midden-Holland, waar veel vormen van bebouwing als aanslag op de open ruimte wordt ervaren, spelen de begrenzingen van de open ruimte een cruciale rol. Door het gebied te beschouwen als landschappelijk bouwwerk kan er doelbewust gebouwd worden aan een landschappelijk waardevol ‘bouwwerk’. Daarbij gaat het niet alleen om het begrenzen van de landschappelijke ruimte. Ook dient er gezocht te worden naar waardevolle zichtrelaties die kunnen worden benadrukt. Dit kan een visuele ervaring vanaf de (snel)weg zijn, maar ook een verstild dorpsgezicht vanuit het landschap. De linten hebben een bijzondere positie in de strijd tegen verrommeling. Door strikte afspraken over vrijvallende (agrarische) bedrijfspercelen en door specifieke kavels met specifieke eisen uit te geven, ontstaat er meer ruimtelijke coherentie in de lintenstructuur. Daarbij is strikte handhaving een noodzakelijke voorwaarde. Bovendien wordt aandacht besteed aan het dubbele lint. Veel linten hebben nu een rommelige achterzijde. Door op de daarvoor geschikte plaatsen een nieuw lint achter te positioneren ontstaat een voorkantoriëntatie naar het landschap en worden schuren en hallen ‘opgeborgen’ tussen de linten.

jaar
2009

team
ir. Marco Vermeulen, Thijs van Spaandonk

in samenwerking met
Lennart Graaff - Investeren in Ruimte

programma
infrastructuur, landschapsontwikkeling, voorzieningen

status
vastgesteld op 15 februari 2010

opdrachtgever
Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland (ISMH)

website
www.ismh.nl

more...
Impressie verstedelijking Gouweknoop op basis van bereikbaarheidsprofiel
Impressie verstedelijking Gouweknoop op basis van bereikbaarheidsprofiel
Bereikbaarheidsprofiel Gouweknoop
Bereikbaarheidsprofiel Gouweknoop
De tien gemeenten van 
Midden-Holland
De tien gemeenten van Midden-Holland
De regionale opgaven
De regionale opgaven
Villa Midden-Holland
Villa Midden-Holland
Huidig Landschappelijk Bouwwerk
Huidig Landschappelijk Bouwwerk
Verbeterd Landschappelijk Bouwwerk
Verbeterd Landschappelijk Bouwwerk
Breed Buurthuis
Breed Buurthuis
gerelateerde nieuws
gerelateerde projecten