Klimaattafel Industrie

Ruimtelijke uitwerking van de Klimaattafel Industrie

In de zomer van 2018 werd het klimaatakkoord op hoofdlijnen aangeboden aan minister Wiebes. Hierin worden de klimaatmaatregelen tot 2030 en het transitiepad naar een CO2-neutrale samenleving in 2050 geschetst. Het Klimaatakkoord komt neer op één van de grootste opgaven voor de ruimtelijke ordening van de komende decennia.

StudioMarcoVermeulen heeft in opdracht van de ministeries EZK en BZK een bijdrage geleverd aan een samenhangende ruimtelijke uitwerking van de resultaten van de klimaattafel Industrie.

De transitie naar een circulaire economie en de uitwisseling van o.a. andere warmte, CO2, biogas, elektriciteit, waterstof en biomassa vraagt om nieuwe infrastructuren (bijvoorbeeld warmtenetten) of het slim hergebruiken van bestaande infrastructuren en buisleidingen.

Voor veel van de systemen geldt dat opschaling leidt tot een robuuster en efficiënter systeem (economy of scale). Bundeling van deze systemen en bijbehorende infrastructuren maakt ruimtelijke inpassing eenvoudiger en veelal mogelijk in bestaande leidingtracés of langs snelwegen. Hiermee is een ‘circulair mainframe’ denkbaar dat voorwaardescheppend zal zijn voor de vestiging van biochemische industrie, glastuinbouw, bedrijven en mogelijk zelfs voor de nog te realiseren miljoen woningen. Daarmee ontstaat het beeld dat de ruimtelijke geografie van toekomstige stromen van duurzame energie en grondstoffen grotendeels samenvalt met de huidige geografie van fossiele stromen. Deze hoofdstructuur voor de uitwisseling van grondstoffen en energie zal als ruimtelijk casco fungeren voor toekomstige, duurzame ontwikkelingen en transformaties en deze versnellen

Ruimtelijk experts zijn vanaf het begin bij alle tafels betrokken. Met reden; het Klimaatakkoord komt neer op één van de grootste opgaven voor de ruimtelijke ordening van de komende decennia. De impact van de transitie op de fysieke leefomgeving is groot.

Samen met verschillende ruimtelijk ontwerpers (Fabrications, H+N+S Landschapsarchitecten, Bright | The Cloud Collective, Generation.Energy en APPM) hebben wij de ruimtelijke effecten van de beoogde maatregelen in beeld gebracht in een gezamenlijk boek. Dit boek is hier te downloaden.

In het najaar van 2018 gaan wij verder met het uitwerken van het Circulair Mainframe en het transitiepad tot een emissiearme industrie naar 2050.

jaar
2018

team
ir. Marco Vermeulen, ir. Bram Willemse, ir. Joost van der Waal

programma
Energietransitie
Industriële symbiose


status
Ontwerpend onderzoek

opdrachtgever
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


more...
Uitsnede van het Circular Mainframe
Uitsnede van het Circular Mainframe
Systemische kaart van de energie en grondstofstromen van de industrie in 2018.
Systemische kaart van de energie en grondstofstromen van de industrie in 2018.
Systemische kaart van de energie en grondstofstromen van de industrie in 2030.
Systemische kaart van de energie en grondstofstromen van de industrie in 2030.
Systemische kaart van de energie en grondstofstromen van de industrie in 2050.
Systemische kaart van de energie en grondstofstromen van de industrie in 2050.
Uitsnede Noordzeekanaalgebied 2018.
Uitsnede Noordzeekanaalgebied 2018.
Uitsnede Noordzeekanaalgebied 2030.
Uitsnede Noordzeekanaalgebied 2030.
Uitsnede Noordzeekanaalgebied 2050.
Uitsnede Noordzeekanaalgebied 2050.
Uitsnede North Sea Ports 2018.
Uitsnede North Sea Ports 2018.
Uitsnede North Sea Ports 2030.
Uitsnede North Sea Ports 2030.
Uitsnede North Sea Ports 2050.
Uitsnede North Sea Ports 2050.
Uitsnede Chemelot 2018.
Uitsnede Chemelot 2018.
Uitsnede Chemelot 2030.
Uitsnede Chemelot 2030.
Uitsnede Chemelot 2050.
Uitsnede Chemelot 2050.
Uitsnede Rotterdam - Moerdijk 2018.
Uitsnede Rotterdam - Moerdijk 2018.
Uitsnede Rotterdam - Moerdijk 2030.
Uitsnede Rotterdam - Moerdijk 2030.
Uitsnede Rotterdam - Moerdijk 2050.
Uitsnede Rotterdam - Moerdijk 2050.
Uitsnede Eemshaven - Delfzijl 2018.
Uitsnede Eemshaven - Delfzijl 2018.
Uitsnede Eemshaven - Delfzijl 2030.
Uitsnede Eemshaven - Delfzijl 2030.
Uitsnede Eemshaven - Delfzijl 2050.
Uitsnede Eemshaven - Delfzijl 2050.
Uitsnede Emmen 2018.
Uitsnede Emmen 2018.
Uitsnede Emmen 2030.
Uitsnede Emmen 2030.
Uitsnede Emmen 2050.
Uitsnede Emmen 2050.
gerelateerde nieuws
gerelateerde projecten