KAN-metabolisme

Energetic City

De aanzwellende energiecrisis gaat niet alleen om brandstofschaarste. Het besef groeit dat we met het opraken van de olievoorraden tegelijkertijd onze belangrijkste grondstoffenbron verliezen. De inzet van biomassa en de valorisatie van organisch afval lijkt hierop het antwoord en inmiddels wordt er door de petrochemische industrie geëxperimenteerd met groene grondstoffen voor de productie van bijvoorbeeld kunststoffen en medicijnen. Echter, de tijd dringt en we moeten hard op zoek naar scenario’s en inspirerende voorbeelden om de transitie naar een biobased economy daadwerkelijk vorm te geven.

Arnhem en de KAN-regio kunnen hierin het voortouw nemen als fieldlab van de vele innovatieve energie- en voedselgerelateerde bedrijven en kennisinstituten die hier zijn gevestigd. Hier doen zich mogelijkheden voor om uitwisseling van waardevolle reststromen te organiseren in de ketens van voedselproductie, voedselconsumptie, biogrondstoffen én energie.

Op basis van onze eerste inventarisatie zien wij bijvoorbeeld veel kansen in het uitbreiden van de activiteiten bij de bestaande rioolwaterzuivering in Duiven/Westervoort en de afvalverwerkingsinstallatie, tevens de voedingsbron van het stadsverwarmingnet. Deze knoop in het systeem zou zich kunnen ontwikkelen tot een biomassacentrale waar organische restproducten worden verwerkt tot groene grondstoffen, biogas, én warmte. De bestaande infrastructuur van het wijdvertakte rioleringssysteem kan worden ingezet voor de aanvoer van organisch materiaal. Deze is gedimensioneerd op een bepaalde piekafvoer van afvalwater, maar heeft meestal capaciteit over. Door het organisch afval eerst te schredderen kan het via de riolering in grote hoeveelheden en over grote afstanden worden aangevoerd, uit de stad, uit het agrarisch gebied (plantenresten en mest), maar ook bijvoorbeeld uit de Veluwe (houtsnippers).

Er is ook een synergetische koppeling denkbaar met een andere belangrijke opgave waar de KAN-regio voor staat: in de komende jaren zullen hier veel rivierverruimende maatregelen getroffen moeten worden (o.a. Rijnstrangen) ten behoeve van de waterveiligheid. Deze klimaatuiterwaarden kunnen worden ingezet voor de productie van vis, algen (o.a. voor derde generatie biobrandstof) en andere biogrondstoffen die vervolgens eenvoudig over water vervoerd kunnen worden. Andersom kunnen restfracties van de biomassacentrale eenvoudig als voedingsstof voor de productie in de uiterwaarden worden benut.

Niet in de laatste plaats zien wij een uitdagende opgave in de landschappelijke inrichting van het terrein waar al deze stromen organisch en anorganisch materiaal samenkomen, worden verwerkt en worden opgeslagen. Dit kan uitgroeien tot hét biomassa-, zuiverings-, energie- en recyclelandschap van Nederland, dat impulsen biedt voor innovatie en biodiversiteit en waar de biobased economy op recreatieve en educatieve manier kan worden ervaren.

jaar
2012

team
ir. Marco Vermeulen, ir. Joost van der Waal, Jerryt Krombeen

in samenwerking met
Peter Mensinga, Arup/Aardlab

programma
Biomassa-, zuiverings-, energie- en recyclelandschap

status
Prijsvraagontwerp

opdrachtgever
Alliander, Gemeente Arnhem

website
www.energeticcity2050.nl

more...
KAN-metabolisme
KAN-metabolisme