Feijenoordstraat Noordereiland

Wonen in de spoordijk

In de Conceptvisie Kop van Feijenoord wordt bebouwing voorgesteld op het Jan Eleveld. Het Jan Eleveld kent weliswaar een woonbestemming, maar heeft voor bewoners van het Noordereiland momenteel de functie als groene ruimte. Er zijn geen tot weinig alternatieve groenvoorzieningen op acceptabele afstand. In de Conceptvisie wordt de huidige functie van het Jan Eleveld en het wensbeeld van bewoners om deze verder op te waarderen tot een buurtpark onderkend. De hoeveelheid bebouwing en de voorgestelde locatie van de bebouwing biedt echter weinig mogelijkheden voor een volwaardige groenvoorziening op buurtniveau. In alle drie de alternatieve voorstellen is de resterende ruimte te beperkt en wordt deze gedomineerd door de aangrenzende bebouwing. Hierdoor zal het groen voornamelijk als ruime voortuin van de nieuwe bebouwing functioneren, maar niet als buurtpark. Er is echter ook een alternatieve locatie denkbaar die de bouw van nieuwe woningen combineert met een buurtpark dat de huidige afmetingen lastig te bebouwen, Jan Eleveld zelf maar aan de zuidwestelijke zijde waar het wordt begrensd door de voormalige spoordijk. Achter deze spoordijk bevindt zich een open bouwblok met bebouwing aan de Van der Takstraat, de Maaskade en de Prins Hendrikkade. De zijde aan de spoordijk is echter niet ingevuld. Omdat het blok voldoende diepte heeft, biedt dit goede mogelijkheden voor nieuwe bebouwing aan de spoordijk. Ook de oriëntatie van de bebouwing is zodanig, dat nieuwe bebouwing niet ten koste gaat van de bezonning van de bestaande woningen. Het completeren van dit bouwblok werd reeds in 1955 voorgesteld (zie plankaart) maar werd nooit uitgevoerd. Het sluiten van het bouwblok biedt ook goede aanleidingen voor de herontwikkeling en revitalisering van het bouwblok als geheel. Met name het onderbreken van de plintfuncties in de Van der Takstraat door bergruimtes en de dakdozen worden als problematisch ervaren.

De ruimte voor nieuwe bebouwing is beperkt, maar door deze circa 5 meter in het bestaande blok te schuiven kan een bebouwingsdiepte van minimaal 9 meter gehaald worden. De bestaande woningen die achter in het hof zijn gelegen worden daarbij vervangen door nieuwbouw met behoud van de gevel. De bestaande woningen op de kop van het open blok ontvangen in dit geval niet langer daglicht aan de achterzijde maar via nieuw te maken ramen in de nu nog blinde zijgevels. De binnenmaat van het nieuwe gesloten bouwblok is 15 meter aan de zijde van de Maaskade en 20 meter aan de zijde van de Prins Hendrikkade. Deze afmetingen zijn gelijk aan die van veel andere bouwblokken op het Noordereiland en bieden voldoende mogelijkheden voor belichting en buitenruimtes. De extra benodigde parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd op maaiveld onder de nieuwe bebouwing. Tussen de spoordijk en de bestaande bebouwing is voldoende ruimte (5 meter) om deze binnenstraat te ontsluiten. Boven deze parkeerlaag wordt bebouwing voorgesteld van 4 lagen met een totaal bruto woonoppervlak van 5000 m2. Het woningtype dient nader te worden bepaald, maar gedacht wordt aan maisonnettes op de eerste twee lagen en maisonnettes op de bovenste 2 lagen. De buitenruimte van de benedenwoningen bevindt zich in het bouwblok, de bovenwoningen hebben een ruim dakterras met grandioos uitzicht. De woningen worden per 4 (2 beneden- en 2 bovenwoningen) ontsloten via een portiek en een loopbruggetje vanaf de voormalige spoordijk die middels trappen in verbinding staat met de parkeerruimte en met het aangrenzende buurtpark.

Er is een variant mogelijk waarbij de spoordijk wordt afgegraven en vervangen door een bouwvolume met eenzelfde profiel en een vegetatieve bedekking (grasdak). Hierin kan nog eens 4000 m2 bruto oppervlak aan woningen en/of voorzieningen worden gerealiseerd. De belichting van deze ruimtes is mogelijk via dakramen of ‘graskapellen’ die de spoordijk een sculpturaaluiterlijk geven. De geschiedenis van de spoordijk blijft dan als zodanig leesbaar en vormt tegelijkertijd de aanleiding voor zeer bijzondere woningen. Hoewel dit in eerste instantie wellicht een wat speculatieve oplossing lijkt, is het waardevol om deze optie nader te onderzoeken op haalbaarheid. In beide varianten ontstaat een bijzonder woongebouw op een bijzondere locatie die de ruimte vrijlaat voor de ontwikkeling van een buurtpark van formaat.

jaar
2008

in samenwerking met
Urban Affairs

programma
woningen

opdrachtgever
Buurtvereniging Noordereiland

website
www.dsv.rotterdam.nl

more...
Variant 2b
Variant 2b
Situatie
Situatie
Variant 1
Variant 1
Variant 2b
Variant 2b
Doorsnede
Doorsnede
gerelateerde projecten