cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebiedsontwikkeling

GREENPORT VENLO | KLAVERTJE 4

Klavertje 4 is een gebied ter grootte van vijfduizend hectare ten noordwesten van Venlo. Daar werken gemeentes, provincie, ministeries en bedrijfsleven samen aan een nationaal voorbeeldproject, namelijk
het ontwikkelen van een van de vijf nationale
Greenports tot een werklandschap, waar mensen, bedrijven en ecologie samengaan. Doel van de samenwerking is het uitgestrekte gebied te ontwikkelen tot een dynamische zone van logistieke en agrarische bedrijvigheid en het bekrachtigen van
de leidende positie die Nederland heeft in de agroindustrie. De betrokken partijen hebben de Cradle to Cradle filosofie als leidend beginsel gekozen voor de verdere
planvorming en hebben tijdens een workshop in juni 2007 de Cradle to Cradle filosofie vertaald naar de Venlo/Floriade Principles. Een nieuw op te richten gebiedsNV zal op enige afstand van de politiek de uitvoering ter hand nemen.

De bureaus Urban Affairs en VHP hebben met advies van het bureau van William McDonough innovatieve bedrijfsclusters ontwikkeld: de zogenaamde ‘klavertjes’. Dit zijn modulair uitgeefbare clusters die bestaan uit vier bedrijfsvelden. Ze hebben letterlijk de vorm van een klavertje. In hoogte variërende grondlichamen zorgen voor de ruimtelijke kwaliteit en de groenkwaliteit tussen de bedrijfsvelden. Een biologische waterzuivering in het midden van elk
klavertje moet riolering overbodig maken.
Wat kunnen we leren van de ontwikkelingen in
Greenport Venlo | Klavertje 4 Venlo en welke uitdagingen staat de gebiedsontwikkeling voor geplaatst?
Dit hangt samen met veel verschillende factoren. Bestuurders die echt iets anders willen. De inspiratie van Cradle to Cradle en ontwerpers die dit weten te vertalen. Workshops waarin veel betrokkenen en
experts samen de ideeën hebben verder gebracht en zich ook gezamenlijk eigenaar voelen van het ontwerp. Breed enthousiasme voor Cradle to Cradle bij bedrijven en overheden in Limburg en het lef
om zich daarmee te profi leren. Freshpark Venlo als voorbeeld in het gebied van wat het oplevert wanneer je decennia lang vasthoudt aan één concept. Het besef dat er in de lange weg naar realisatie tussentijdse successen nodig zijn, zoals bijvoorbeeld de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade
die in 2012 het gebied stevig op de kaart zet. Venlo als populaire vestigingslocatie door de ligging ten opzichte van infrastructuur en afzetmarkten. Ondernemers
die zich opwerpen en zeggen: ik wil het
eerste ‘klavertje’ neerleggen.
Een aantal aspecten vallen op aan het project Greenport
Venlo | Klavertje 4. Daarvan noemen we er zes.

Nieuwe samenwerking tussen bedrijven. Er zijn nieuwe vormen van samenwerking nodig voor het sluiten van kringlopen van water, energie en afval. Samenwerking kan voor bedrijven een uitkomst zijn: het afval van de een is voedsel voor de ander. Maar wat als het slecht gaat met een van beide bedrijven? Het is zoeken enerzijds naar het optimaal in balans brengen en sluiten van ketens
en anderzijds leveringszekerheid en robuustheid van het systeem.
Consistent beleid van overheden. Bij gewone
ontwikkeling van bedrijventerreinen willen
gemeentes nogal eens concurreren bij de uitgifte van bedrijvenkavels. Binnen Klavertje 4 is gekozen voor een gebiedsNV als gezamenlijk uitvoeringsvehikel, waardoor het voeren van consistent beleid makkelijker wordt.
Lange termijn in plaats van korte termijn. Op
korte termijn is de uitgifte van bedrijvenkavels
voor gemeentes een welkome aanvulling op de inkomsten. Door in het ruimtelijke ontwerp voor Klavertje 4 de nadruk te leggen op zaken als zuiveringslandschappen, ruimte voor duurzame energie en meer collectieve voorzieningen komt de nadruk op de investeringen voor de lange termijn te liggen.
Nieuwe businessmodellen. Bij bedrijven zal
gezocht moeten worden naar nieuwe businessmodellen, omdat de grootschalige aanpak en samenwerking niet te verantwoorden en realiseren is binnen de kortetermijnperspectieven die bedrijven gewoonlijk hanteren. Nieuwe spelers
zullen nieuwe modellen moeten ontwikkelen en nieuwe vormen van waardeverdeling. De overheid zal een rol moeten spelen bij het creëren van de juiste condities.

redactie
Vincent Tiel Groenestege, Martin Woestenburg

auteur
Visiegroep Cradle to Cradle, Jos Jonkhof

uitgever
Dienst Landelijk Gebied

uitgave
2010

taal
Dutch

website
www.minlnv.nl