ENERGIEPRODUCEREND GOEREE-OVERFLAKKEE
  
  
 Emissie broeikasgassen mondiaal.
  
 Groen eiland tussen grote agglomeraties.
  
 Verhouding energiegebruik 2015.
  
 SCENARIO 1: Ruimtelijke en maatschappelijke impact.
  
 SCENARIO 1: Energiesysteem
  
 SCENARIO 1: Overzichtskaart
  
 SCENARIO 1: Landschappelijke inpassing energiesystemen.
  
 SCENARIO 1: Geschatte kosten
  
 SCENARIO 1: Energievraag 2030
  
 SCENARIO 2: Ruimtelijke en maatschappelijke impact.
  
 SCENARIO 2: Energiesysteem
  
 SCENARIO 2: Overzichtskaart
  
 SCENARIO 2: SCENARIO 1: Landschappelijke inpassing energiesystemen.
  
 SCENARIO 2: Geschatte kosten
  
 SCENARIO 2: Energievraag 2020
  
 SCENARIO 3: Ruimtelijke en maatschappelijke impact.
  
 SCENARIO 3: Energiesysteem
  
 SCENARIO 3: Overzichtskaart
  
 SCENARIO 3: SCENARIO 1: Landschappelijke inpassing energiesystemen.
  
 SCENARIO 3: Energievraag 2030
  
 SCENARIO 3: Geschatte kosten
  
 SCENARIO 3: Conversiepark voor conversie van duurzame elektriciteit in gassen en groene grondstoffen.
JAAR
2017
IN SAMENWERKING MET
BLOC
TNO
TEAM
Marco Vermeulen
Joost van der Waal
Chiel Lansink
PROGRAMMA
Duurzaam energiesystseem 2030
OPDRACHTGEVER
Gemeente Goeree-Overflakkee
Provincie Zuid-Holland
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

ENERGIEPRODUCEREND GOEREE-OVERFLAKKEE

Scenario’s voor de verduurzaming van de energievoorziening tot 2030

Als de wereld in brand staat moet je niet te lang praten over de blustechniek, je moet alles
aanpakken wat je kan om die brand te stoppen. Dat is eigenlijk de samenvatting van de aanpak voor de energietransitie op Goeree-Overflakkee. En de wereld staat in brand. Het benutten van fossiele brandstoffen is één van de drijfveren achter onze enorm toegenomen welvaart maar de keerzijde voelen we nu. De temperatuur stijgt, het weerbeeld wordt grilliger, de zeespiegel stijgt en er vinden steeds meer aan deze trends gerelateerde rampen plaats. De toegenomen CO2 depositie in de atmosfeer, door het gebruik van die fossiele brandstoffen, heeft het hele aardse
ecosysteem uit evenwicht gebracht.

We zijn nog niet te laat om het tij te keren. Althansdat hopen we. Berekeningen die ten grondslag liggen aan de mondiale klimaat strategie sinds ‘Parijs’ laten zien dat – als we nu niet ingrijpen en de mondiaal toenemende CO2-uitstoot verminderen – het ons steeds meer gaat kosten om in steeds minder tijd deze emissies tot een acceptabel niveau
te brengen. Met andere woorden, we hebben steeds minder tijd om ervoor te zorgen dat de verwachte temperatuurstijging niet boven de 2 graden komt.
Emissies reduceren tot een acceptabel niveau is een monsteropgave. Immers, in alles wat wij gebruiken zit energieverbruik verscholen. In de kleren die we dragen, in ons eten, in de isolatiematerialen die we gebruiken, in ons vervoer en in onze verwarming. De onderliggende en meest fundamentele opgave voor de energietransitie is dan ook om te schakelen van een fossiel gebaseerde naar een biobased economie.

In deze studie concentreren we ons op het primaire energieverbruik op het eiland en niet op de embodied energie die in onze hele leefomgeving en leefstijl zit. De focus ligt dus op het gebruik van energie verscholen in landbouw, diensten (en industrie), huishoudens en transport. Natuurlijk is Goeree-Overflakkee maar een stipje in de hele wereld en als we kijken naar de transitie opgave voor het eiland lijkt deze verwaarloosbaar. En misschien is dat ook wel zo. Maar zoals gezegd, als de wereld in brand staat moet je niet praten, je moet alles doen
wat je kan om die brand te blussen. En vergeet
niet, Goeree-Overflakkee wil gidseiland zijn voor de energietransitie. Dat betekent dat kennis en technieken die we hier ontwikkelen, elders ingezet kunnen worden. Daarmee kan de olievlekwerking vanuit het eiland zorgen voor een veelvoud aan emissiereducties
elders!

In dit onderzoek worden met een drietal
scenario’s de uithoeken van het speelveld opgezocht en geprobeerd daar ruimtelijke implicaties aan te verbinden. Het lijkt er op dat een optelsom van verschillende elementen uit de verschillende scenario’s op verschillende plekken de uiteindelijke fysieke transitie vorm gaat geven. Dat betekent dat in de verdere uitwerking van deze studie de ruimtelijke
impact van de energietransitie aan de hand van de verschillende projecten bestudeerd zal moeten worden.
Bookmark and Share
scenario2_front_thu2.jpg
0_co2_kringloop_thu2.jpg
0_context_thu2.jpg
0_energiegebruik_n_thu2.jpg
1_impressie_thu2.jpg
1_1_iso_thu2.jpg
1_2_overzichtskaar_thu2.jpg
1_3_iso_landschap_thu2.jpg
1_4_prijskaart_thu2.jpg
1_5_energievraag_thu2.jpg
2_impressie_thu2.jpg
2_1_iso_thu2.jpg
2_2_overzichtskaar_thu2.jpg
2_3_iso_landschap_thu2.jpg
2_4_prijskaart_thu2.jpg
2_5_energievraag_thu2.jpg
3_impressie_thu2.jpg
3_1_iso_thu2.jpg
3_2_overzichtskaar_thu2.jpg
3_3_iso_landschap_thu2.jpg
3_4_energievraag_thu2.jpg
3_5_prijskaart_thu2.jpg
3_6_conversiepark_thu2.jpg